FA07 Senior Portfolios

Sarratou Mariko
s0m38090@marymount.edu
http://muweb.marymount.edu/~s0m38090/srportfolio.html

Stefanie Gafke
stefanie_gafke@marymount.edu
http://muweb.marymount.edu/~s0g60406/srportfolio

Banan Yaquby
bny78650@marymount.edu
http://muweb.marymount.edu/~bny78650

Nelson Sayson
ngs00869@marymount.edu
http://muweb.marymount.edu/~ngs00869

Justin Cruz
jfc54737@marymount.edu
http://muweb.marymount.edu/~jfc54737

Stephen Sasser
ses15639@marymount.edu
http://muweb.marymount.edu/~ses15639

Mark Cowles
mpc27405@marymount.edu
http://muweb.marymount.edu/~mpc27405

India Taylor
ict15395@marymount.edu
http://muweb.marymount.edu/~ict15395

Frank Carter
fwc54217@marymount.edu
http://muweb.marymount.edu/~fwc54217

Lauren Tatge
lmt53698@marymount.edu
http://muweb.marymount.edu/~lmt53698

Ellen Ogu
eco80918@marymount.edu/
http://muweb.marymount.edu/~eco80918/index1.html

Brian Domenici
brd09612@marymount.edu
http://muweb.marymount.edu/~brd09612

Ashton Lee
ael62654@marymount.edu
http://muweb.marymount.edu/~ael62654

Jeffrey Yamashiro
jyy51259@marymount.edu
http://muweb.marymount.edu/~jyy51259

Noelia Jarjuri
n0j26183@marymount.edu
http://muweb.marymount.edu/~n0j26183

Salem Hamadeh
smh02608@marymount.edu
http://muweb.marymount.edu/~smh02608